Class AVCaptureSynchronizedDepthData

  • Constructor Detail

   • AVCaptureSynchronizedDepthData

    protected AVCaptureSynchronizedDepthData()
   • AVCaptureSynchronizedDepthData

    protected AVCaptureSynchronizedDepthData​(NSObject.Handle h,
                         long handle)
   • AVCaptureSynchronizedDepthData

    protected AVCaptureSynchronizedDepthData​(NSObject.SkipInit skipInit)